Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Πως θα ψηφίζουμε και πως θα εκλέγονται μετά τον Καλλικράτη

Οι τοπικές κοινωνίες σιγά σιγά μπαίνουν σε ρυθμό Δημοτικών εκλογών και εν αναμονή της κατάθεσης του Νομοσχεδίου από τον Υπουργό Εσωτερικών κ Ραγκούση,είπαμε να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες για το ποια θα είναι η νέα εικόνα της Δημοτικής Αρχής μετά τις ερχόμενες Δημοτικές Εκλογές!Μελετώντας λοιπόν το μη οριστικοποιημένο προσχέδιο για τον "Καλλικράτη¨που έχουμε στα χέρια μας σημειώνουμε τα εξής: (με την προυπόθεση πως τελικά θα ενωθούν οι Δήμοι Αμφιλοχίας,Ινάχου και Μενιδιου!) Ξεκινώντας με την πλέον γνωστή αλλάγη,την επαναφορά του 50%+1 για εκλογή από την 1η Κυριακή συνεχίζουμε με τις επιμέρους λεπτομέρειες. -ΑΡΘΡΟ 7:Για νέους Δήμους με πληθυσμό από 10001 έως 30000 το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 25μελές.
-ΑΡΘΡΟ 8:Δημοτικές Κοινότητες,Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας με Πρόεδρο Συμβουλίου.Έως 10000 κατοικους 5μελές Συμβούλιο,έως 50000 11μελές,άνω των 50001 15μελές!
Τοπικές Κοινότητες,έως 200 κατοίκου 1 μέλος,από 201 έως 2000 3μελες!
-ΑΡΘΡΟ 13:Προσόντα εκλογιμότητας,συμπλήρωση 21ου έτους για Δήμαρχος και 18ου για Δημοτικός Σύμβουλος
-ΑΡΘΡΟ 18:Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για κάθε συνδισμό,ίσοι τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με δυνατότητα προσαυξησης κατά 50%(δηλ.37 υποψηφιότητες) Το 1/3 του συνδιασμού θα απαρτίζεται από γυναίκες
-ΑΡΘΡΟ 26:Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
1. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται το έμβλημα και το όνομα του συνδυα-
σμού, όπως έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης. 2. Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασμός εκτυπώνει ψηφοδέλτι- ο,στο οποίο, μετά την ονομασία του, αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου δημάρχου και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι.
3. Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο συνδυασμός
εκτυπώνει ψηφοδέλτιο ως εξής: Προτάσσονται στο πρώτο μέρος του ψηφοδελτίου, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας. Ακολουθούν στο δεύτερο μέρος του ψηφοδελτίου οι υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά, των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής τους περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι. Ακολουθεί, στο τρίτο μέρος του ψηφοδελτίου η ονομασία της δημοτι- κής ή τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα των αντίστοιχων υποψη- φίων με αλφαβητική σειρά.
ΑΡΘΡΟ 27:Σταυροί Προτίμησης
1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο
ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.
3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψηφίου συμβούλου της τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας.
ΑΡΘΡΟ 32:Κατανομή εδρών ανα συδιασμό Για νίκη από την πρώτη Κυριακή και αναλόγως την διαφορά και τους συνδιασμούς,έχουμε 15 έδρες για τον 1ο συνδιασμό και 10 για τον 2ο. Για την 2η Κυριακή έχουμε 2 κατανομές
ΑΡΘΡΟ 34: Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής: 1. Η κατανομή ξεκινάει αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική περιφέρεια μία (έδρα) 2. Στη συνέχεια αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος, συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 3. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για το συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 4. Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας. 5. Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθένα από τους άλλους επιλαχόντες συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 6. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασμό. Εν ολίγοις για την περίπτωση του δικού μας Δήμου,από τις 25 έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου τις 15φαινεται να καταλαμβάνουν Αμφιλοχιώτες υποψήφιοι,τις 7 από τον ϊναχο και τις 3 από το Μενίδι!
Αυτές ήταν κάποιες από τις λεπτομέρειες που εμείς θεωρήσαμε σημαντικές προκειμένου να έχουμε μια ιδέα της νέας διαδικασίας που δημιουργείται!Όλοτο προσχέδιο μπορείτε να το βρείτε στο http://www.aftodioikisi.gr/Innet/UsersFiles/PDF/KALLIKRATHS_PROSXEDIO_MH_ORISTIKOPOIHMENO.pdf .Θα επανέλθουμε αργότερα για τα απαραίτητα σχόλια πάνω στις επικείμενες αλλάγες και τα ντόμινο που προκαλουν σε τοπικό επιπεδο και στον τοπικό πολιτευτικό μικρόκοσμο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: